MENIU

Bernardinų sodo taisyklės

Bernardinų sodas – Vilniaus miesto viešasis parkas, valstybės saugoma kultūros paveldo vietovė. Bernardinų sodo teritoriją administruoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Parką prižiūri ir tvarko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento reguliavimo sričiai priskirta Savivaldybės viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“.

Organizuoti komercinius filmavimus, prekiauti ar teikti kitokias paslaugas, rengti šeimyninius renginius (šventes, vestuves, gimtadienius, išleistuves ir pan.), naudoti laikinuosius statinius bei įrenginius galima tik turint VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ administracijos leidimą.

Parko lankymas gali būti laikinai apribotas vykdant tvarkymo darbus, kurie kelia pavojų lankytojams, sanitarinėmis dienomis, taip pat vykstant mokamiems renginiams, kuriems išduotas Vilniaus miesto savivaldybės leidimas.

Už nepilnamečių vaikų saugumą parke atsako tėvai ar globėjai.

Parke teikiama pirmenybė pėstiesiems, dviratininkai turi judėti saugiai kitų parke esančių žmonių atžvilgiu.

Bernardinų sodo lankymo taisyklės nustato parko lankymo ir naudojimosi juo tvarką.

Bernardinų sode draudžiama:

 • Naikinti ar žaloti augmeniją, išrauti ar išsikasti augalus, jų dalis, skinti žiedus, lapus, šakeles, vaisius.
 • Gaudyti, naikinti ar žaloti laukinę gyvūniją ir mikrofauną.
 • Šiukšlinti ir teršti aplinką.
 • Gadinti mažuosius kraštovaizdžio architektūros ir inžinerinius statinius ir kitus infrastruktūros objektus.
 • Ardyti, kasinėti žemės paviršių ar kitaip skatinti paviršiaus eroziją.
 • Lipti į tvenkinius ir fontanus, maudytis ir žvejoti.
 • Vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas, rūkyti.
 • Trikdyti viešąją tvarką, triukšmauti, leisti muziką ar kitaip trikdyti kitų parko lankytojų poilsį, kelti pavojų kitų asmenų saugumui.
 • Tvirtinti skelbimus ant medžių, stulpų ir kitose tam neskirtose vietose.
 • Važinėti motorinėmis transporto priemonėmis, jas statyti ar kitaip eksploatuoti (įskaitant dvirates, trirates, keturrates savaeiges transporto priemones), išskyrus specialiąsias transporto priemones, o taip pat VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ ženklu pažymėtą parko priežiūros ir tvarkymo transportą.
 • Vedžioti šunis ne takais, be pavadėlio ir be antsnukio (pavadėlio ilgis – iki 1 m) ir kitose zonose, pažymėtose ženklais.


Lankymosi parke tvarkos kontrolę vykdo VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ darbuotojai ir Lietuvos Respublikos įstatymų įgalioti atsakingų institucijų pareigūnai.

Asmenys, pažeidę teisės aktų ar šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.